ازمایش درس پنجم
مولاژ ماهیچه ها و اسکلت بدن انسان

انشاء گروهی
خلاصه نویسی کتاب ( بدن ما چگونه کار می کند ؟)
تلفیق درس علوم و انشاء

درس مهارت های زندگی
بازی دو نفره در مورد پرخاشگری ، کم رویی و جرات

درس مهارت های زندگی
بازی دو نفره در مورد پرخاشگری ، کم رویی و جرات

ازمایش اهرم ها
معرفی قسمت های مختلف اهرم
ازمایش نزدیک کردن جسم سنگین به تکیه گاه برای اینکه نیروی کمتری نیاز داشته باشیم